Όραμα


Η δράση του Δικτύου αποτελεί πολιτική στάση. Είναι το μέσο που επιλέγουμε για να αντιδρούμε, μέσω της ισχύος εν τη ενώσει, σε ένα βίαια επιβαλλόμενο οικονομικό σύστημα που έχει ως βάση το ξέφρενο κυνήγι χρήματος, τη διαφθορά και το φόβο. Το Δίκτυο δρα με γνώμονα να ελαχιστοποιήσει την υποστήριξή και την ανατροφοδότηση αυτού. Αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας την οποία ονειρευόμαστε και όραμά του είναι να γίνει μία ακόμα κοιτίδα αφύπνισης συνειδήσεων, συνάντησης και ζύμωσης ανθρώπων, ρευμάτων και ιδεολογιών, που θα οδηγήσουν σε μια νέα πραγματικότητα με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες του.

Ο άξονας της δράσης του Δικτύου για την επίτευξη του παραπάνω εστιάζει στους παρακάτω αλληλένδετους, ενδιάμεσους στόχους:

1. Ανθρώπινες Σχέσεις: Η δημιουργία ενός Δικτύου ενεργών πολιτών μέσα στο οποίο να ευδοκιμούν οι συνθήκες για ανάπτυξη ανιδιοτελών ανθρώπινων σχέσεων. Αυτές να βασίζονται στις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, της ισότητας και της αποδοχής του διαφορετικού, της ελεύθερης έκφρασης, της ενεργούς συμμετοχής, της συνδιαμόρφωσης και της αυτο-οργάνωσης. Το Δίκτυο αυτό να αποτελεί την πλατφόρμα για την ανάπτυξη προβληματισμών και την αναζήτηση λύσεων για τα ατομικά και συλλογικά, κοινωνικά προβλήματα, καθώς και τη βελτίωση της καθημερινότητάς των μετεχόντων. Τα παραπάνω να επιτυγχάνονται μέσω μιας αβίαστης και εκούσιας αλληλοϋποστήριξης, ανταλλαγής εμπειριών, γνώσεων, υπηρεσιών, ή και αγαθών, όταν αυτό είναι δυνατόν. 

2. Παιδεία-Πολιτισμός: Προσδιορίζοντας τη γνώση σαν μέσο για την εξάλειψη πολλών από τα προβλήματα που ταλανίζουν τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και για τη μετάβαση αυτής σε ένα επόμενο, πιο ανθρωποκεντρικό στάδιο, ένας από τους βασικούς άξονες δράσης του Δικτύου να είναι συνδεδεμένος με τον πολιτισμό, την παιδεία και την εξέλιξη της κριτικής σκέψης. Η προώθηση αυτών να επιτυγχάνεται μέσα από: 
α. πραγματοποίηση εργαστηρίων/σεμιναρίων (π.χ. εργαστήρια βελτίωσης ατομικών δυνατοτήτων και δεξιοτήτων) και ενθάρρυνση στην πράξη της δια βίου μάθησης
β. ενθάρρυνση δημιουργίας σταθερών ομάδων (τέχνης, ανταλλαγής γνώσης, κοινών ενδιαφερόντων), προάγοντας ταυτόχρονα την αυτο-οργάνωση τους (ελάχιστος δυνατός «κεντρικός έλεγχος», κατανομή αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων). 
γ. ενθάρρυνση διαπροσωπικής ανταλλαγής γνώσεων και υπηρεσιών (με μηδενική ή την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση χρήματος στην πραγματοποίησή τους) και υποστήριξη της αλληλέγγυας οικονομίας
δ. παραγωγή πολιτισμού (πραγματοποίηση εκθέσεων, παραστάσεων, συναυλιών, δημιουργία βιβλιοθήκης κτλ.)
ε. σταδιακή δημιουργία υλικοτεχνικών υποδομών και απόκτηση τεχνογνωσίας που θα καθιστούν εφικτά τα παραπάνω  
στ. συνεργασία με άτομα (καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς, τεχνίτες, κτλ.) και συλλογικότητες εκτός Δικτύου. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αυτούς και ενθάρρυνση/αρωγή προς παρόμοιες, νέες πρωτοβουλίες.
ζ. συμμετοχή σε δράσεις κινηματικού χαρακτήρα, παρεμβάσεις και αγώνες φορέων, των οποίων οι αρχές συμπλέουν με το σκεπτικό του Δικτύου και όσα επιθυμούμε για την ανασύνθεση της κοινωνίας. 

3. Κοινά της Γειτονιάς: Αναγνωρίζοντας την σημασία της αυτο-οργάνωσης των γειτονιών στη διεκδίκηση μιας καλύτερης κοινωνίας, το Δίκτυο να δρα, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με τις άλλες συλλογικότητες της περιοχής με παρόμοιες αρχές, υπέρ της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στην Ακαδημία του Πλάτωνα (και σε άλλες περιοχές, όταν μας το επιτρέπουν οι δυνάμεις και οι πόροι μας) και υπερασπιζόμενο το αρχαιολογικό πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος (και τους λοιπούς ελεύθερους δημόσιους χώρους της πόλης).

4. Αυτονομία: Το Δίκτυο αυτό να στοχεύει στο να είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο. Να μην εξαρτάται ή επηρεάζεται η λειτουργία του, δηλαδή το ίδιο και οι υπο-ομάδες του, από εξωγενείς παράγοντες (άτομα, φορείς, οργανώσεις, μηχανισμούς), αλλά να αυτο-οργανώνεται και να προασπίζει τη βιωσιμότητά του, τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του και την διεύρυνση του ανθρώπινου δυναμικού που το απαρτίζει, του πλήθους και του είδους των δράσεών του και της ποιότητας αυτών. 

5. Οριζόντια Οργάνωση: Η Ομάδα Συντονισμού Δικτύου λειτουργεί οριζόντια και αμεσοδημοκρατικά και με σαφείς διαδικασίες που θα οριστούν από την ίδια. Οι διαδικασίες και οι αρχές του Δικτύου θα είναι διαφανείς και προσβάσιμες προς όλους τους ενδιαφερόμενους, εντός ή εκτός Δικτύου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου